Slovenský pohár MTB XCM 2016
Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky (K MTB SZC)
SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB 2016 – XCM


Článok 1


Najvyššou domácou súťažou pre rok 2016 je Slovenský pohár a Majstrovstvá SR.
Slovenský zväz cyklistiky (ďalej len SZC) zastúpený Subkomisiou XC MTB ( ďalej len SXC MTB)
poveruje na základe dohody iné osoby (cyklistický alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú
osobu) technickou realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno-technického
realizátora (OTR).
Vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi SZC (ŠTP SZC)
a Súťažnými pravidlami horskej cyklistiky v SR. Tento Súťažný poriadok upresňuje vyššie spomenuté
dokumenty a je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov(OTR, rozhodcov, pretekárov, trénerov
atď.).
Na súťaž môže byť použitý len taký bicykel, ktorý spĺňa technické a bezpečnostné požiadavky podľa
predpisov UCI a SZC (pozn.: je možné používať bicykle s rozmermi kolies 26“ a 29“. Pretekár tiež musí
byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných predpisov UCI a SZC.

Článok 2


2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia SP MTB XCM 2016.
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak primerane platia predpisy UCI pre MTB v
roku 2013 a Súťažné pravidlá horskej cyklistiky v SR pre rok 2016.
2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa
organizovania športových podujatí.
2.4 Doporučuje sa, aby sa OTR poistil proti zodpovednosti voči tretím osobám.

Článok 3

3.1 OTR má povinnosť vypracovať rozpis pretekov, v ktorom musia byť jasne vyznačené
kategórie, pre ktoré je slovenský pohár vypísaný (viď čl. 7.1.).
Tento rozpis zverejní najmenej 30 dní pred termínom pretekov na svojich webstránkach.
3.2 SXC MTB zabezpečí zverejnenie kalendára SP MTB XCM 2016 na oficiálnej webstránke SZC
spolu s preklikmi na rozpisy jednotlivých pretekov.
3.3 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis aj na iných webových
stránkach, alebo rozoslať jednotlivým klubom.

Článok 4

4.1 Rozhodcovský zbor na preteky SP XC 2016 zabezpečí organizátor, spolu z časomeračmi je
podmienka min. 1. rozhodca s licenciou SZC.
4.2 Rozhodcovský zbor na MSR deleguje komisia rozhodcov SZC.

Článok 5

5.1 Neuskutočnenie pretekov zaradených do kalendára SZC musí OTR oznámiť na vlastné
náklady najneskôr 10 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na adresy podľa
článku 3.1. a všetkým zložkám, ktoré boli oslovené podľa článku 3.3.
5.2 Podľa článku 5.1. sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta preteku.
5.3 Neuskutočnenie pretekov bez závažného dôvodu, alebo nedodržanie článkov 5.1 a/alebo 5.2
má za následok disciplinárne konanie voči OTR podľa ŠTP SZC.

Článok 6

6.1 SZC prispieva v rámci svojich možností na technické zabezpečenie M SR, SP XCM podľa kľúča,
ktorý schvaľuje SXC MTB. Ďalšie prostriedky na organizovanie si OTR zabezpečujú vlastnou
aktivitou.
6.2 Pri pretekoch SP sa neurčuje maximálna výška štartovného
6.3 Pretekári sú povinní prihlásiť sa pred pretekmi v kancelárii pretekov v súlade s rozpisom
pretekov. Pretekár, ktorý úmyselne poškodí štartové číslo môže byť vylúčený z pretekov.
6.4 V priebehu sezóny pretekár nesmie meniť kategóriu. Prechod z nižšej do vyššej kategórie je
možný len podľa ŠTP SZC a musí byť schválený SZC. Pretekár alebo jeho tréner musia pri
prezentácii predložiť platný doklad o tejto skutočnosti.

Článok 7

7.1 Slovenský pohár MTB XCM je v roku 2016 vypísaný pre nasledovné kategórie:
Muži - rok narodenia 1994 a starší, Ženy - rok narodenia 1994 a staršie – dlhé trate, Juniori ,
Juniorky – krátke trate.
7.2 Do kategórií uvedených v bode 7.1 budú započítaní len pretekári vlastniaci licenciu SZC
a iných členských štátov UCI platnú pre rok 2016.
7.3 MSR MTB XCM 2016 sú vypísané pre nasledovné kat.
Muži - rok narodenia 1994 a starší, Ženy - rok narodenia 1994 a staršie – dlhé trate, ktorí obdržia
Majstrovský dres a medaile .
7.4 Ostatné kategórie budú vyhodnotené podľa rozpisu TOR
7.5 Bodovanie SP MTB XCM 2016:
A/ do celkového hodnotenia bude pretekárom zarátaných 5 najlepších dosiahnutých výsledkov
zo všetkých kôl SP XCM MTB 2016 vrátane MSR XCM.
B/ v pretekoch SlP MTB XCM 2016 sa prideľujú body prvým 10-tim pretkárom podľa
nasledovného kľúča, na trati vyhlásenej ako SP 30, 22, 16, 13, 10, 8, 6, 4, 2, a 1 bod.
C/ body dosiahnuté v MSR MTB XCM 2016 budú násobené koeficientom 2.
D/ Pri rovnosti bodov rozhodujú v celkovom poradí:
1/ lepšie umiestnenie na M SR
2/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP
3/ lepšie umiestnenie vo finále SP
4/ nižší vek pretekára

Článok 8

8.1 Odmenení budú v každej kategórii, uvedenej v článku 7.1, prví traja pretekári v celkovom
poradí SP MTB XCM 2016. Odovzdanie cien sa uskutoční na finálovom podujatí SP MTB XCM
2016.
8.2 SZC zabezpečí pre víťazov jednotlivých kategórií v celkovom poradí SP MTB XCM 2016 dresy,
pre prvých troch v poradí poháre a diplomy.
8.3 SXC MTB SZC zabezpečí vyplatenie finančných odmien pre prvých troch pretekárov
v celkovom poradí SP MTB XCM 2016 v jednotlivých kategóriách podľa článku 8.4.
8.4 Finančné odmeny pre konečné poradie v jednotlivých kategóriách:
Juniorky 1. – 70,- €, 2. - 40,- € 3. – 20,- € 4. – 10,- 5. – 10,-
Juniori 1. – 80,- € 2. – 50,- € 3. – 30,- € 4. – 20,- 5. – 10,-
Ženy 1. – 120,- € 2. – 80,- € 3. – 40,- € 4. – 20,- 5. – 10,-
Muži 1. – 150,- € 2. – 100,- € 3. – 50,- € 4. – 30,- 5. – 20,-

27. 02. 2016 v Bratislave Komisia XC MTB SZC

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri